Polaroid Magnet- Policeman on Horse

Polaroid Magnet- Policeman on Horse

Policeman on Horse on Mugrabi Sq., Tel-Aviv, 1952

Polaroid Magnet- Policeman on Horse

$ 5.00
$ 5.00

automobiles poster