Center

Crowd at Tel Aviv parade

Tel-Aviv, 1948

Negative: 8014
from $ 49

Habimah Theatre

Tel-Aviv, 1946

Negative: 6189
from $ 49

Tel Aviv Coastline

Tel-Aviv, 1957

Negative: B170-15
from $ 49

King George st.

Tel-Aviv, 1938

Negative: 2621
from $ 49

Snack Bar in Levant Fair

Tel-Aviv, 1936

Negative: 25_3
from $ 49

First Independence Day parade

Tel-Aviv, 1949

Negative: 9418
from $ 49

Kiosk

Tel-Aviv, 1936

Negative: B3-13
from $ 49

Mugrabi Cinema by Night

Tel-Aviv, 1936

Negative: B36-20
from $ 49

Mugrabi cinema

Tel-Aviv, 1936

Negative: B7-4
from $ 49

Rothschild Boulevard

Tel-Aviv, 1936

Negative: B9-43
from $ 49

Magen David Square

Tel-Aviv, 1936

Negative: B9-47
from $ 49

Bulletin board

Tel-Aviv, 1956

Negative: 1796A
from $ 49

Shenkin & Allenby st., Tel-Aviv

Tel-Aviv, 1936

Negative: B14-12
from $ 49

"Hamaavir" bus driver

Tel-Aviv, 1936

Negative: B3-16
from $ 49

Model

Tel-Aviv, 1938

Negative: 2492-6
from $ 49

Ruins of Manshia neighborhood

Tel-Aviv, 1948

Negative: 8739
from $ 49

Lifeguard Station

Tel-Aviv, 1949

Negative: 10105
from $ 49

Kameri Theatre actors' demonstration

Tel-Aviv, 1950

Negative: 15014
from $ 49

Gathering

Tel-Aviv, 1951

Negative: 16652
from $ 49

Café California

Tel-Aviv, 1967

Negative: 40899A-14
from $ 49

Café Kasit

Tel-Aviv, 1967

Negative: 40899-B-12
from $ 49

View of Tel Aviv

Tel-Aviv, 1970

Negative: 47878
from $ 49

Reading Power Station

Tel-Aviv, 1958

Negative: 31920
from $ 49

March

Tel-Aviv, 1948

Negative: 8025
from $ 49

Golda Meir signing the scroll of independence

Tel-Aviv, 1948

Negative: 7857
from $ 49

Afternoon at Dizengoff Circle

Tel-Aviv, 1944

Negative: 5517
from $ 49

Model with Hat

Tel-Aviv, 1955

Negative: 25265
from $ 49

"Heichal Hatarbut" Auditorium

Tel-Aviv, 1960

Negative: B244-10
from $ 49

Bus number 5

Tel-Aviv, 1955

Negative: 24645
from $ 49

Shuk Hacarmel

Tel-Aviv, 1946

Negative: 6346
from $ 49

Actress Hanna Maron

Tel-Aviv, 1947

Negative: 7700-10
from $ 49

Items 1 to 32 of 317 total

per page
Page:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5